Tagalog

Sumusunod ang Easter Seals DuPage & Fox Valley (ESDFV) sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang ESDFV ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

            Ang Easter Seals DuPage & Fox Valley ay:

            • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

                        ○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

            ○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)

            • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:

                        ○ Mga kwalipikadong interpreter

                        ○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

            Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Admissions Coordinator or Director, Quality Services.

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng ESDFV ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Jana Timm Perry, Director, Quality Services and Education, 830 S. Addison Ave., Villa Park, IL  60181, 630.282.2021 (phone), 630.620.1148 (fax), jperry@eastersealsdfvr.org.

 Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Jana Timm Perry, Director, Quality Services upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

 

Powered by Blackbaud
nonprofit software