We are currently merging Easterseals Michigan & MORC websites, learn more here!

Nondiscrimination Policy/Polish

Easterseals Michigan (ESM) postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.  ESM nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

            Easterseals Michigan:

            • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład:

                        ○ Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego

            ○ Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)

            • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:

                        ○ Wykwalifikowanych tłumaczy

                        ○ Informacje na piśmie w innych językach

            Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z Admissions Coordinator or Director, Quality Services

Jeżeli uważasz, że ESDFV nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do: Stephanie Wolf Hull, Vice president of Quality Improvement and Compliance, 2399 E. Walton Blvd., Auburn Hills, MI 48326, 248.475.3611 (phone), 248.475.6402 (fax), csharum@essmichigan.org.

Skargę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, Stephanie Wolf Hull, Vice President of Quality Improvement & Compliance, może w tym pomóc.

Skargę obywatelską można również złożyć w U.S. Department of Health and Human Services (Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych), Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S.  Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularze skarg są dostępne na stronie http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Powered by Blackbaud
nonprofit software