We are currently merging Easterseals Michigan & MORC websites, learn more here!

Nondiscrimination Policy/Serbo-Croatian

Discrimination is Against the Law

Easterseals Michigan (ESM) pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola. ESM ne isključuje ljudi niti ih tretira drugačije zbog njihove rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.

ESM:

• Pruža besplatnu pomoć i usluge osobama sa invaliditetom kako bi komunicirali efikasno s nama, poput:

○ kvalifikovanih tumača za znakovni jezik

○ pisanih informacija u drugim formatima (veća slova štampanih materijala, audio format, dostupni elektronski i drugi formati)

• Pruža besplatne jezičke usluge osobama čiji maternji jezik nije engleski, poput: ○ kvalifikovanih jezičkih tumača

○ informacija napisanih na drugim jezicima Ako su vam potrebne ove usluge, kontaktirajte Stephanie Wolf Hull Ako mislite da vam ESM nije pružio ove usluge ili ste bili izloženi diskriminaciji na neki drugi način po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola, možete podnijeti prigovor sljedećoj ustanovi: Stephanie Wolf Hull, Vice President of Quality Improvements & Compliance, 2399 E. Walton Blvd., Auburn Hills, MI, 48326, 248.475.3611 (phone), 248.475.6402 (Fax), swolfhull@essmichigan.org. Prigovor možete podnijeti lično, poštom, faksom ili elektronskom poštom. Ako vam je potrebna pomoć za podnošenje prigovora, Stephanie Wolf Hull, Vice President of Quality Improvements & Compliance je dostupan da vam pomogne. Takođe možete podnijeti žalbu u vezi građanskih prava ministarstvu U.S. Department of Health and Human Services (Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga), Office for Civil Rights (Služba za građanska prava) elektronski preko Office for Civil Rights Complaint Portal, dostupnog na https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ili poštom ili telefonom na: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD - Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom) Obrasci žalbe dostupni su na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Powered by Blackbaud
nonprofit software