Nondiscrimination Policy/Vietnamese

Easterseals Michigan tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Easterseals Michigan không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Easterseals Michigan:

• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:

      ○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực

      ○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)

• Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:

      ○ Thông dịch viên đủ năng lực

      ○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Stephanie Wolf Hull, Vice President of Quality Improvement & Compliance nếu bạn tin rằng Easterseals Michigan không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Stephanie Wolf Hull, Vice President of Quality Improvement & Compliance, 2399 E. Walton Blvd., Auburn Hills, MI 48326, 248.475.3611 (phone), 248.475.6402 (fax), swolfhull@essmichigan.org. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Stephanie Wolf Hull, Vice President of Quality Improvement & Compliance sẵn sàng giúp bạn. Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Powered by Blackbaud
nonprofit software