Nondiscrimination Policy/Syriac

ܐ ܵ ܵܵ ܵ ܼ ܸܒܢܝܐ ܼܥܠ ܛ ܼܘܗܡܐ، ܐܘ ܼܪܢܓܐ، ܐܘ ܼܐ ܨ� ܐܼܘܡܬܢܝܐ، ܐܘ ܼܥܘܡܪܐ، ܐܘ ܡ ܼܥܘ ܼܟܘܬܐ ܐܘ ܸ ܵ ܿ ܵ ܓܢܣܐ ܿ ܵ ܿ ܵ ܵ ܵܵ ܵ ܵ ܵ . of Easterseals Michiganܼ � ܡ ܸܪܚܩ ܐܢܫܐ ܐܘ ܦܠܚ ܼܥ ܼܡܝܗܝ ܒܚܕܐ ܐܼܘܪܚܐ ܦܪܼܝܫܬܐ ܒܣܒܒ ܕܛ ܼܘܗܡܐ، ܐܘ ܼܕܪܢܓܐ ܿ ܵ ܵ ܵ ، ܐܘ ܿ ܿ ܵ ܵ ܿ ܕ ܼܐ ܨ� ܐܼܘܡܬܢܝܐ ܐܘ ܿ ܵ ܵ ܵܵ ، ܕܥ ܼܘܡܪܐ، ܐܘ ܕܡ ܼܥܘ ܼܟܘܬܐ ܐܘ ܸ ܕܓܢܣܐ ܵ ܵ ܵ . ܵ ܵܵ ܵܵ ܹܹ ܵ ܵ ݇ ܸ ܵ ܵܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ

Easterseals Michigan:

ܨܝ ܕܝ ݂ܗܒ ܼ ܿ ܿ ܿ ܝ ܵ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܼ ܼ ݇ ܵ ܵ ܹ ܵ • ܹ ܟܐ ܼܡ ܸܩܪ݂ܒ ܼܡܠܘ ܹܐܐ ܼܡܗܸܝܪܹܢܐ ܸܘܚܠ ܼܡ ܹܬܐ ܩܐ ܐܢܫܐ ܕܐܼܝܬܠܗܘܢ ܼܡܥܘܟܘܬܐ ܗ ݂ܕܟܐ ܕܐܢܝ ܡ ܼ ܘܫܩܠܼܝ ܼܥ ܼܡܢ ܒ ܼܡܢܬܝܬܐ ܼܐ ݂ ܵ ܿ ܝܟ ܿ ܿ ܵ ܵ ، ܿ : ܼܡܬܪܓܡܹܢܐ ܡܗܼܝܹܪ ܸܒܠܫܢ ܼ ܕܪܘܫ ܹܡ ܿ ܵ ܐ ܐ ܵ ܵ o ܐ ܵ o ܐ ܵ ܼܢܘܬ ݇ ܼ ܒܐܘܪܚ ܹܢܐ ܵ ܼ ܟܬܝ݂ܒܬ ܹܬܐ ܵ ܼܡ ܐ ܿ ܘܕܥ ܵ ܼ ܟܬܝ݂ܒܬ ܐ ܵ ܐ ( ܐ ݇ ܹܚܪ ܵ ، ܐ ܼܓ ܿ ܼܪܘܣܬ ܵ ܼܐܘܪܚ ܵ ܝܬ ، ܹܬܐ ܵ ܩ ܐ ܵܠ ܼܐܘܪܚ ܹܝܐ ܵ ܵ ܹܐܸܠܩܬܪܘ ܹܢܐ ܿ ܢ ݇ ܼܐܘܪܚ ܹܢܐ ܵ ܸܡ ܼܬܡ ، ܹܬܐ ܿ ܛܝ ܐ ). ݇ ܹܚܪ ܹ • ܿ ܹ ܼ ܵ ܵ ܿ ܼ ܵ ܼ ܵ ܹ ܵ ݇ ܵ ܵ ܵ ܟܐ ܡ ܸܩܪ݂ܒ ܸܚ ܼܠܡ ܹܬܐ ܸܕܠܫܢܐ ܡܓܢܝܐ ܩܐ ܐܢܝ ܐܢܫܐ ܸܕܠܫ ܼܢܝܗܝ ܼܩܕܡܝܐ � ܹܝܠܗ ܠܫܢܐ ܸܐܢ ܸܓܠܣܝܐ ܼܐ ݂ ܿ ܵ ܵ ܵ ܿ ܝܟ ܿ ݇ ܵ ܵ ܵ ܵ ، ܿ ܸ ܵ oܹ ܢܐ ܼܡܬ ܼ ܡܗܝܹܪܐ ܿ ܪܓܡ o ܵܵ ܹ ݇ ܿ ܵ ܵ ܼܡܘܕܥܢ ܼܘܬܐ ܟܬܼܝ݂ܒܬܐ ܸܒܠܫܹܢܐ ܐܚܪܢܐ ݇ ܹ ܐܢ ܣ ܼܢܝܹܩܐ ܝܬܘܢ �ܢܐ ܸܚ ܼܠܡ ܹܬܐ، ܼܗܡܸܙ ܼ ܿ ܡܘܢ ܼܥܡ ܿ ܿ ܿ ܼ Stephanie Wolf Hull, Vice President of Quality Improvement & Complianceܹ ܸ ܿ [ ܐܢ ܸܒܚܫ݂ܒܐ ܵ ܵ ܿ ܝܬܘܢ ܩܐ ܕ Easterseals Michigan � [ܡ ܼܘ ܹ ܢܬܐ ܠܗ ܒ ܼܡ ܼܩܪ݂ܒܬܐ ܿ ܵ ܼܕܐܹܢܐ ܸܚ ܼܠܡ ܹܬܐ ܐܘ ܿ ܿ ܿ ܹ ܵ ܵ ܸ ܼܡܘ ܸܬ݂ܒܹܠܗ ܼܦܘܪ ܼܫܘܢܝܐ ܒܚܕܐ ܼܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܒ ܼܢܝܬܐ ܼܥܠ ܛ ܼܘܗܡܐ، ܐܘ ܼܪܢܓܐ، ܐܘ ܼܐ ܨ� ܐܼܘܡܬܢܝ ܵ ܵ ܵ ܵ ܿ ܵ ܿ ܵ ܐ ܿ ܵ ܵ ܵܵ ، ܐܘ ܼܥܘܡܪܐ، ܐܘ ܡ ܼܥܘ ܼܟܘܬܐ ܐܘ ܸܓܢܣܐ، ܡܨܼܝܬܘܢ ܕ ܼܡ ܸܩܪ݂ܒ ܼܝܬܘܢ ܚܕܐ ݂ܩܒܠܬܐ ܵ ܵ ܵ ܵ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܩܐ: of

Stephanie Wolf Hull, Vice President of Quality Improvement & Compliance, 2399 E. Walton Blvd., Auburn Hills, MI 48326, 248.475.3611 (phone), 248.475.6402 (fax), swolfhull@essmichigan.org.

ܡܨܼܝܬܘܢ ܕ ܼܡ ܸܩܪ ݂ܒ ܼܝܬܘܢ ܠܗ ܩ݂ܒܠܬܘ݂ܟܘܢ ܼܦܪܨܘܦܐܼܝܬ ܵ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܿ ܒܓܢ ݂ܘܟܘܢ ܐܘ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܿ ܒ ܼܒ ܼܪܝܕܐ، ܐܘ ܒܦܟܣ ܐܘ ܒܐܼܘܪܚܐ ܕܐܼܝܡܝܠ. ܐܢ ܣ ܼܢܝܹܩܐ ܝܬܘܢ ܼܠܗܼܝܪܬܐ ܒ ܼܡ ܼܩܪ݂ܒܬܐ ܵ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܕܚܕܐ ܩ݂ܒܠܬܐ ܿ ܵ ܵ ܿ ܵ ܵ ܵ ، and Stephanie Wolf Hull, Vice President of Quality Improvement & Compliance [ ܵ ܵ ݇ ܹ ܵܵ ݇ ܵ ܵ ܵܵ ܵ ܵ ܵܵ ܸ [Coordinator Rights ܗܕܼܝܪܐ ܹܝܠܗ ܵ ܼܕܗܸܝܪ ݂ܘܟܘ ܿ ܢ ܵ ܿ Civil of Title . ܐܦ ܡܨܼܝܬܘܢ ܕ ܼܡ ܸܩܪ݂ܒ ܼܝܬܘܢ ܚܕܐ ݂ܩܒܠܬܐ ܕܸܙ ܹܕܩܐ ܡܕܼܝܢܹܝܐ ܩܐ ܼܡ݂ܟ ݂ܬܒܐ ܸܕܚܠ ܼܡ ܹܬܐ ܕܨܚ ܼܘܬܐ ܘܐܢܫܹܝܐ ܵ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܵ ܿ ܵ ܿ ܵ ݇ ܵ ܵ ܕܐܼܘܚܕܹܢܐ ܵ ܼܡܚܝܹ ܿ ܕܐ (Services Human and Health of Department. S.Uܼ ،(ܡ݂ܟ ݂ܬܒܐ ܕܸܙ ܹܕܩܐ ܡܕܼܝܢܹܝܐ ܿ ܵ ܵ ( for Office Rights Civil ،(ܒܐܼܘܪܚܐ ܹܐܸܠܩܬܪܘܢܝܬܐ ܼܕܬܪܥܐ ܼܕܡ݂ܟܬ݂ܒ ܐ ܕܩܐ ܩ݂ܒܠܝ ܹܬܐ ܸܕܙܕܹܩܐ ܡܕܼܝܢܹ ܵ ܝܐ ܿ ܵ ܵ ܿ ܵ ܿ ܵ ܵ ܵ ܵ ( Civil for Office ܵ ܿ ܐܘ ܪܝܕܐ ܼܒ ܼܒ ܐܘ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ܵ ܵ ܫܘܦܐ ܿ ܥܠ) ܼRights Complaint Portal ܹܒܬܠܼܝܦܘܢ ܩ ܿ ܐ: ܵ ܵܵ ܵ U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) ܒ݂ ܐ( ܕܩܹܡܼ ܵ ܵ ܐ ܡܹܬܵ ܠܝ ܨܝ ܐ ܕܦܵ ܵ ܝܫܝ ܼ ܢ ܥܸܐ ܡܹ ܢܝܸ ܩܼ ܠ ܫܿ ܘܦܵ ܐܵ ܿ ܐ )ܦܘܹ ܬܩܸܦ ܪܝ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/ index.html

Powered by Blackbaud
nonprofit software