APLIKACJA DLA
TWOJEGO
SKLEPU

Rozpoczynajc prac na rynku polskich sklepów internetowych uruchomili[my specjaln promocj dla naszych pierwszych 100 klientów.

Promocja na start

My zaczynamy – Nasi klienci otrzymuj promocj

Co otrzymam w promocji

Wymienione poni|ej usBugi zostan wykonane dla mnie nieodpBatnie w ramach promocji “NA START”

Korzy[ci z posiadania aplikacji

Kontakt z klientami

Dziki zastosowaniu nowoczesnych rozwizaD bd mógB wysyBa powiadomienia na urzdzenia mobilne moich dotychczasowych klientów informujc ich o:

Aplikacja mobilna to jedyny sposób na wysyBanie powiadomieD do wielu tysicy klientów w jednej chwili!

Podniesienie renomy sklepu

Ze wzgldu na wysoki koszt aplikacji mobilnych, tylko renomowane sklepy proponuj zakupy poprzez aplikacje dedykowane dla telefonów komórkowych.

Profesjonalna pomoc w reklamie

Przekazanie informacji o tym, |e istnieje sklep i |e jego produkty s dostpne od zaraz oraz jakie to s produkty jest integraln i czsto bardzo drog skBadow dziaBalno[ci internetowej.

Ponadto na okres 6 miesicy, otrzymam 50% zni|ki na wszystkie usBugi z poza promocji dotyczce sklepu dla którego zamawiam aplikacj mobiln.

CENY

START

Promocja Na Start
do uzyskania 1000
[cigni aplikacji ze
sklepu Google Play

wysyBanie powiadomieD
1/tydz.

za 100 [cigni

100 PLN

ROZWÓJ

Promocja Na Start
po uzyskaniu 1000
[cigni aplikacji ze
sklepu Google Play

wysyBanie powiadomieD
1/dz.

za 1 miesic od

200 PLN*

BIZNES

Promocja Na Start
opBata dla du|ych
sklepów dostosowana
do potrzeb sklepu

wysyBanie powiadomieD
dowolna ilo[

za 1 miesic

negocjowane

ZAKUP
APLIKACJI

Zakup aplikacji bez
promocji dla sklepów
które chc mie od razu
peBn kontrol nad
wysyBaniem powiadomieD
do swoich klientów

8000 PLN

ROZWÓJ

Cennik szczegóBowy.
Cena pakietu ‘ROZWÓJ’ jest zale|na od ilo[ci aktywnych instalacji na urzdzeniach mobilnych.
PrzykBad:
WysyBajc 10 powiadomieD miesicznie do 10 ty[ klientów, koszt  powiadomienia to:
400PLN/10*10.000=
0,004 PLN

do 2000 - 200 PLN
koszt 100%
do 5000 - 300 PLN
koszt 60%
do 10000 - 400 PLN
koszt 40%
do 15000 - 500 PLN
koszt 33%
do 25000 - 750 PLN
koszt 30%
do 50000 - 1000 PLN
koszt 20%
powy|ej 50000 - BIZNES
koszt 0%

  Zamówienie

  Zamawiam konsultacj w sprawie utworzenia dla mojego sklepu aplikacji na urzdzenia mobile.


  FAQ

  Tak. Zaprogramowanie aplikacji mobilnej, grafiki i opisu jest bezpBatne dla pierwszych 100 zgBoszonych sklepów. 

  Pocztkowo (do 1000 [cigni aplikacji) opBata jest pobierana za [cignicie aplikacji na telefony klientów sklepu ze sklepu Google Play. Nastpnie proponujemy opBat abonamentow za miesic u|ywania.

  Zdecydowanie tak. Powiadomienia s taDsze ni| np. wysyBanie emaili przez serwis Mailchimp, natomiast czytalno[ takich powiadomieD wynosi 100% w porównaniu do 1.5% dla wiadomo[ci email.

  Tak. W ka|dej chwili mo|na zmieni plan na wy|szy oraz raz na 3 miesice mo|na zmieni plan taryfowy na ni|szy.

  O FIRMIE

  Polityka prywatno[ci
  Regulamin usBugi

  :

  homesklep@firmonet.com

  +44 7774 479 057

  +48 574 534 983

  © 2021 firmonet.com. Wszelkie prawa zastrze|one

  APLIKACJA

  PLN 500      
  • APLIKACJA     
  • GOOGLE PLAY
  • 30 POWIADOMIEC
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
  NEW

  Pricing Table

  $ 25 / m
  • List Item #1
  • List Item #2
  • List Item #3
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

  Pricing Table

  $ 25 / m
  • List Item #1
  • List Item #2
  • List Item #3
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit